Op zondag 29 januari tijdens WJD@Home vierden de jongeren samen met parochianen van Ameland de Eucharistie in de Sint-Clemenskerk. Bisschop Van den Hout was hoofdcelebrant en verzorgde de homilie. In de middag werd een College Tour gehouden, waarbij bisschop Mutsaerts vragen beantwoordde en met de jongeren in gesprek ging.

Jongeren stelden vragen als: Wie is voor u een bijzondere heilige? Wat is de betekenis van het staan en zitten en knielen in de Mis? Waarvan heeft u er het meest: rozenkransen of bijbels? Ook vroegen ze wat de belangrijkste gave van de Geest is. “Een belangrijke gave vind ik de gave van wijsheid en verstand,” antwoordde de bisschop en hij ging later in het gesprek nog verder in op geloof en ratio en verwees daarbij ook naar de encycliek ‘Fides et ratio’ die paus Johannes Paulus II daarover schreef. “De Kerk heeft Bijbelse en historische argumenten en rationele argumenten,” aldus de bisschop.

“Hoe kan ik Jezus ontvangen in mijn hart?” was een andere vraag. Bisschop Mutsaerts sprak daar uitgebreid over. Hij zei dat de mens is geschapen voor het geluk. “De weg naar het geluk is de weg die Jezus wijst. Die weg is niet makkelijk. Jezus vraagt heel wat van ons. Het komt neer op een paar dingen: vergevingsgezind, alles wat je bezit en niet nodig hebt aan een ander geven, en wees volmaakt. Dan zul je denken: wie kan daar nou aan voldoen? Maar op dat moment mogen we ook denken aan de parabels die Jezus vertelt over de verloren zoon, het verloren schaap en de vrouw die een drachme kwijt is en het hele huis overhoop haalt om die terug te vinden. God zoekt ons. We zijn Hem alles waard. Een drachme is echt maar weinig waard. Als de vrouw het muntje terugvindt, nodigt ze mensen uit om dat te vieren en dat feest kost haar veel meer. Het weinige is God veel waard. En als het erom gaat hoe je Jezus kunt ontvangen in je hart, laat het dan niet afhangen van je gevoel. Gevoelens komen en gaan. Het is natuurlijk fijn als je, zoals op deze dagen, een goed gevoel hebt bij de vieringen. Maar hou ook vol als je dat niet hebt.”

Hoe ga je als Kerk om met materiële rijkdom, terwijl er armoede is in de wereld? Wat is de balans tussen naastenliefde en luxe? “Mensen zoeken het geluk en doen dat vaak in rijkdom, in aanzien, in dingen te vertellen hebben,” aldus mgr. Mutsaerts. “Maar denk aan de zaligsprekingen van Jezus, die zijn gericht op de ander. Kernachtig geformuleerd: zoek niet het geluk voor jezelf, want je zoekt je een ongeluk. Draag bij aan het geluk van anderen en dan zal het geluk ook in jouw leven komen.”

“Hoe ga ik om met leefregels van de Kerk waar ik me niet in kan vinden?” was een andere vraag. Bisschop Mutsaerts: “Regels zijn er niet om de regels. Dat is in het verkeer zo en ook in de Kerk. In de Kerk zijn er de tien geboden en is er het gebod van liefde tot God en de naaste. Regels in de Kerk hebben te maken met de opdracht van Christus en zijn gericht op ons geluk.”

In de middag kwamen de jongeren nog eenmaal samen in de kerk voor de afsluiting met gebed. De laatste liederen klonken en in het bijzonder werd ook het WJD-lied van Lissabon gezongen. De jongeren kwamen één voor één naar voren, waar ze persoonlijk de zegen ontvingen van één van de bisschoppen. Na de groepsfoto, die werd gemaakt voor de kerk, wandelde de groep de vijftien minuten naar de boot om de oversteek te maken. Op het vasteland wachtten de bussen die de jongeren weer naar de opstapplekken in de bisdommen brachten en familie die de jongeren ophaalde.

Foto’s: Ramon Mangold, tekst: katholiekleven.nl

Op zaterdag 28 januari startte de dag tijdens WJD@Home vroeg met een Eucharistieviering. Mgr. Mutsaerts (hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch en bisschop-referent voor jongeren) was hoofdcelebrant, bisschop Van den Hende van Rotterdam verzorgde de homilie. Daarna was er een catechese door bisschop Van den Hout (bisdom Groningen-Leeuwarden), waarna de jongeren in hun deelgroep het programma vervolgden.

Bisschop Van den Hende preekte in de Eucharistieviering over in beweging komen. “In beweging komen, dat doen we voor van alles,” zei hij. “Als het thema dan dit weekend is dat je net als Maria in beweging mag komen (Lucas 1, 39) wil dat niet zeggen dat het om elke beweging gaat die je maakt,” aldus de bisschop. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook in beweging komen vanuit boosheid. “Het gaat dus niet zomaar om élke beweging en ook zelfs niet om beweging die je misschien maakt om gezond te blijven.”

De jongeren die naar Ameland afreisden, zijn in beweging gekomen voor een weekend samen vieren, inhoudelijke ontmoeting en gezelligheid. “We zijn hier naartoe gekomen, omdat we broeders en zusters zijn met het geloof in ons hart,” aldus bisschop Van den Hende. “Mogen we dit weekend onze beweging met het Evangelie versterken. Geloven is ten diepste vertrouwen in God en weten in je hart dat de Heer er is, dat Jezus van je houdt, dat Hij vraagt om Zijn liefde niet los te laten, maar steeds meer als kompas voor je leven aan te nemen en als een rijkdom te zien. Ik wens jullie nog een goede reis. Niet alleen vandaag, maar elke dag van je leven. En duw elkaar een beetje vooruit als het moeilijk gaat. Hou elkaar vast als de beweging stroef wordt. Want de Heer gaat met je mee. En mogen we daar ook ten opzichte van elkaar van getuigen en in geloven.”

Ook bisschop Van den Hout, die eenmaal eerder “lang geleden in 1989” een WJD meemaakte, ging in zijn catechese in op het internationale WJD-thema over Maria die met spoed op weg ging om haar nicht Elisabeth te bezoeken en te helpen. Daarna vertelde hij over de heiligen die staan afgebeeld op de glas-in-loodramen in de Sint-Clemenskerk op Ameland waar de jongeren deze dagen samenkwamen: pater Titus Brandsma die stierf in het concentratiekamp Dachau, Moeder Teresa die vertrok uit haar land Albanië om in India de armsten van de armsten te gaan helpen, paus Johannes Paulus II die paus was van 1978 tot 2005 en een moordaanslag overleefde.

“Moeten we allemaal heilig worden?” vroeg hij hardop. “De Youcat zegt: ja. De Catechismus van de Katholieke Kerk laat er geen misverstand over bestaan. We moeten allemaal heilig worden. Moet je perfect zijn om heilig te zijn? Nee. Deze drie heiligen waar we het over hebben gehad, waren geen perfecte mensen. Wat is heiligheid dan wel? Ons geheel in liefde met God verenigen en Hem toestaan Zijn leven in ons te leven. Dat betekent heilig zijn. En dan zullen we onze ware bestemming vinden, zoals God die voor ons heeft bedoeld.”

In hun deelgroepen gingen de jongeren in gesprek over de catechese. Daarvoor mocht de katholieke Kardinaal De Jong school worden gebruikt die achter de kerk ligt. Na het middageten was er vrije tijd om naar het strand te wandelen of het dorp Nes te ontdekken. Om 15.00 uur verzamelde iedereen zich weer in de school en startten twee rondes workshops. Jongeren gingen in gesprek over geloven in een seculiere samenleving, beschilderden Portugese tegeltjes, volgden een workshop zang of kregen een korte les Portugees. De dag werd afgesloten met een Avond van Barmhartigheid. Voorafgaand daaraan hadden veel jongeren al laten weten daar erg naar uit te zien als één van de hoogtepunten van de WJD@Home.

Bekijk ook de video ‘WJD’ers landen op Ameland’

Foto’s: Ramon Mangold, tekst: katholiekleven.nl

Jongeren uit heel Nederland arriveerden op vrijdag 27 januari op Ameland voor hun WJD@Home. Na een busreis door de verschillende bisdommen, waar de jongeren opstapten, en de oversteek met de veerboot kwamen ze samen in de Sint-Clemenskerk. Daar heette jongerenwerker Sarah Mijhad van het Aartsbisdom Utrecht hen welkom. Zij stelde de deelgroepleiders en leiding voor en schetste het avondprogramma.

Daarna gaf ze mgr. Mutsaerts het woord. De hulpbisschop van het bisdom ‘s-Hertogenbosch is landelijk bisschop-referent voor jongeren. “Sta op en kom in beweging” is de Nederlandse vertaling van het internationale WJD-thema deze zomer in Lissabon. “Sta op en kom in beweging. Verschillende personen uit de Bijbel doen dat,” zo zei de bisschop. “Maria gaat op weg naar haar nicht Elisabeth. Bij de geboorte van Jezus zelf komen de herders kijken. Ze gaan met spoed op weg om te vertellen wat ze hebben gezien. Jozef vlucht naar Egypte met Maria en Jezus. Hij stond op en ging. En als Jezus de apostelen roept, laten die hun netten in de steek en gaan mee.”

“Ook van ons wordt gevraagd in beweging te komen. Het is één ding om wat Jezus zegt mooi te vinden, maar het gaat erom in beweging te komen. Vandaag werd in de Kerk in de Mis gelezen uit het Evangelie volgens Marcus (Marcus 4, 26-34). Daarin vertelt Jezus over het Koninkrijk van God en het mosterdzaadje. Dat begint klein: Jezus begint als kind en Hij begint met een kleine groep van twaalf apostelen. Het begint met ‘kleine’ heiligen zoals Franciscus van Assisi en moeder Teresa. En kijk eens hoe groot dat is geworden.”

“Het zaadje moet in de aarde vallen en dan kan het groeien. We kunnen dat niet versnellen. God geeft de groei,” aldus mgr. Mutsaerts. “We denken vaak: wat kunnen wij nou doen in deze seculiere wereld? Maar leg het in Gods hand en Hij zal er Zijn zegen over geven. Ieder van jullie kan het verschil maken. Kom in beweging. Leg het in Gods hand en kijk hoe het uitgroeit. Het is Gods plan en wij mogen eraan meewerken.”

Daarna werd in de Sint-Clemenskerk het avondgebed gebeden. Vanuit de kerk liepen de jongeren vervolgens met hun tassen door naar De Molenhof, de groepsaccommodatie voor dit weekend. Daar werd de avond afgesloten met een quiz, waarbij de zeven deelgroepen die voor dit weekend werden gevormd voor het eerst in actie kwamen.

Er namen ongeveer zeventig jongeren deel aan de WJD@Home op Ameland, uit het Aartsbisdom Utrecht waren er tien deelnemers. De begeleiders kwamen uit diverse bisdommen en drie bisschoppen deden mee met het programma: bisschop Van den Hout (bisdom Groningen-Leeuwarden), bisschop Van den Hende (bisdom Rotterdam) en bisschop Mutsaerts (bisdom ‘s-Hertogenbosch).

Bekijk ook de video ‘WJD’ers landen op Ameland’

Foto’s: Ramon Mangold, tekst: bisdom Rotterdam

Op de eerste écht koude dag van het najaar, zondag 20 november, stroomde de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn vol. Die dag werd niet alleen het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal gevierd, maar óók de diocesane Wereldjongerendag. Daarom waren naast parochianen ook kardinaal Eijk en jongeren uit het hele aartsbisdom afgereisd om zich voor te bereiden op de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023.

In de Eucharistieviering sprak de kardinaal over het koningschap van Christus, dat een ander soort koningschap is dan het beeld dat wij hebben van koningen. Door de geschiedenis heen zijn er zowel slechte als goede koningen geweest. Zo wordt de Russische tsaar Ivan IV de Verschrikkelijke genoemd maar is de Franse koning Louis IX in 1297 heilig verklaard door paus Bonifatius VIII. Wat maakt nu een goede koning? De kardinaal wees in zijn homilie op de eigenschappen van Jezus Christus als koning: een koning die zijn leven in dienst stelt van de mensen, in plaats van uit te zijn op macht en rijkdom. Hij regeert niet met wapengeweld, maar met het machtigste wapen dat er is: Gods Liefde.

Als Jezus aan het kruis hangt, heeft Hij niets koninklijks, zo benadrukte kardinaal Eijk. “Althans wat wij in het algemeen van koningen verwachten. In ieder geval geen glitter en glamour.” Jezus hing naakt aan het kruis en werd bespot. En al had Hij zich kunnen laten bevrijden, Hij “blijft gehoorzaam aan de Vader die dit offer van Hem aan het kruis verlangde om voor ons vergeving te krijgen van die eerste zonde en van alle andere zonden. Bovendien maakt Jezus het zo voor ons mogelijk deel te hebben aan Gods leven. Hij maakt door zijn kruisdood en verrijzenis ook onze verrijzenis mogelijk en ons verblijf in Gods eeuwig Vaderhuis na de dood, indien we Hem in zijn dienstbaarheid en liefde volgen.”

Kardinaal Eijk: “Het kerkelijk jaar weerspiegelt iets van Gods plannen met de wereld als geheel en ook van zijn plannen met ons persoonlijk leven. Op de laatste Zondag door het Jaar, het Hoogfeest van Christus Koning, staan we in het bijzonder stil bij de Laatste Dag van deze wereld, het einde der tijden, en ook bij de laatste dag van ons persoonlijk leven. Mogen ook wij op die laatste dag van Jezus te horen krijgen ‘vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs’.”

Met een kopje koffie of thee om op te warmen, verzamelde de groep van zo’n twintig jongeren zich na afloop van de Mis met de parochianen in het voorportaal van de kerk. Sommigen kennen elkaar van eerdere activiteiten van Jong Aartsbisdom, anderen zijn voor het eerst aangesloten. Wat de jongeren met elkaar gemeen hebben? Ze zijn gekomen om elkaar te ontmoeten als katholieke jongeren binnen het aartsbisdom én ze zijn geïnteresseerd in de Wereldjongerendagen (WJD) die in de zomer van 2023 in Lissabon zullen plaatsvinden. 

Kardinaal Eijk spoorde de jongeren ’s middags in zijn voordracht over het thema van de WJD, zoals uitgelegd door paus Franciscus, aan om op te staan. Zoals Maria opstaat, nadat zij van de aartsengel Gabriël te horen heeft gekregen dat zij de zoon van God zal baren, om naar haar nicht Elisabeth in het bergland te gaan, die op hoge leeftijd zwanger is. Maria is daarin een voorbeeld voor ons: ze is niet met zichzelf bezig, maar met de mensen om haar heen. Ze blijft niet waar ze is, maar ze staat op en gaat met spoed. Zo worden ook de jongeren geroepen om op te staan en naar de WJD in Lissabon te komen! Die boodschap is ook terug te zien in het logo van de WJD 2023: “Blijf niet stilstaan, maar sta op en ga op weg. Zet je in om dingen voor elkaar te krijgen en op te bouwen. De weg start vanuit de letters in het logo, omdat het een weg is die niet eindigt met de WJD. De WJD zijn juist het begin.” 

Naar aanleiding hiervan doet Jong Aartsbisdom de volgende oproep: “We dagen jullie nu concreet uit om in beweging te komen, door naar www.wjd.nl te gaan en ons te laten weten wat jij gaat ondernemen. Hier staan ook allerlei suggesties wat je kunt doen. Succes!”

Als vervolg op deze voordracht presenteerde de jongerenwerker van het aartsbisdom, Sarah Mijhad, die samen met pastor Anton ten Klooster de reisleiding op zich zal nemen, het programma van de WJD-reis die de bisdommen Utrecht, Rotterdam, Breda en Roermond gezamenlijk zullen maken. De uitgebreide reisfolder is binnen en wordt binnenkort naar de parochies gestuurd. Meer informatie is al te lezen via www.wjd.nl en de inschrijving via Huis van de Pelgrim is ook open: klik hier!

Na al dat stilzitten was het eindelijk tijd om écht op te staan. Bij Zero55 in Apeldoorn stonden bowlen, lasertag en een escaperoom op het programma. De dag werd afgesloten met een snack-buffet: onbeperkt frietjes en snacks! Jong Aartsbisdom kijkt terug op een inspirerende, waardevolle en vooral gezellige dag.

Lijkt het jou ook leuk om jongeren uit het aartsbisdom te ontmoeten? Of wil je (misschien) mee naar de WJD? Houd dan niet alleen onze website – www.jongaartsbisdom.nl – in de gaten, maar bezoek ook onze sociale mediakanalen (Facebook/Instagram @jongaartsbisdom) voor meer informatie over onze activiteiten. Je bent van harte welkom!  

Op 20 oktober overleed op 53-jarige leeftijd Jacqueline Kolfschoten, nadat ze in juni dit jaar te horen kreeg ongeneeslijk ziek te zijn. Jacqueline was bij velen bekend als “de drijvende kracht achter de zomerkampen van het Aartsbisdom Utrecht. Vanaf 2016 was zij betrokken bij de organisatie van het kinderkamp en in 2020 werkte zij mee aan de doorstart van het tienerkamp,” zo schrijft vicaris Pauw (vicariaat Arnhem en portefeuille jeugd & jongeren) in een In memoriam. 

Vicaris Pauw: “Op de achtergrond hielp Jacqueline ook bij vormelingendagen en Jong Aartsbisdom-activiteiten en dacht ze actief mee over de ontwikkelingen van het jongerenpastoraat in ons bisdom. In de St. Eusebiusparochie van haar woonplaats Arnhem was zij onder meer betrokken bij de vormselvoorbereiding en diaconale activiteiten. Ze ontving voor al haar werkzaamheden de Willibrordplaquette. 

Jacqueline had oog voor de mensen om haar heen, met name voor hen die het moeilijk hadden. Kinderen ‘met een rugzakje’ nam ze graag mee op kamp en gaf zij vanzelfsprekend extra aandacht. Ze was in haar diaconale werk een buddy voor diverse mensen met zorg mijdend gedrag. Het liefste werkte zij op de achtergrond en genoot ervan wanneer zij anderen zag genieten of opbloeien. Haar geloof was een bron van inspiratie en kracht bij alles wat ze deed. 

Begin juni van dit jaar kreeg zij de diagnose alvleesklierkanker. Al snel werd duidelijk dat de tijd die haar nog gegeven was kort zou zijn. Dapper bleef ze zoveel mogelijk doen wat ze belangrijk vond en maakte, samen met haar gezin en vrienden, nog veel mooie en gedenkwaardige dingen mee waaronder het huwelijk van haar dochter. Nog één keer wilde ze, op haar wijze, de zomerkampen dragen en ook dat is gelukt met welhaast bovenmenselijke kracht.

We gedenken Jacqueline dankbaar voor al haar inzet, haar liefde en vriendschap, haar geloof. Haar man, Harrie, en de kinderen Anne en Remco, Bas en Inge, wensen we troost en kracht. De leiding van de zomerkampen zal het goede werk voorzetten, Bas, Anne en Remco voorop, én natuurlijk Harrie in zijn rol als logistiek manager/keukenassistent. Het zal vreemd zijn zonder Jacqueline, maar daarmee vervullen we haar grote wens.”

Ben je al eens naar de WJD geweest? Mooi, dan weet je waar we het over hebben en kijk je er enorm naar uit. Nog nooit van gehoord? Het is een week waarin jongeren van over heel de wereld afreizen naar één stad (in 2023 is dat Lissabon, Portugal) om daar samen het geloof te vieren, elkaar te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken, het geloof te verdiepen en de paus te ontmoeten. Het is een ongelooflijk gaaf evenement, waar vele jongeren nog lang met warme herinneringen op terugkijken!

UPDATE OKTOBER 2021:
De datum voor deze WJD is bekend gemaakt: van 1 t/m 6 augustus 2023!

Bekijk hieronder ook de video ‘WYD Lisbon 2023: Are you ready?’

De WJD wil je echt niet missen, zeker nu het evenement eindelijk weer dichtbij huis plaatsvindt. Overal ter wereld organiseren bisdommen, parochies, kloostergemeenschappen en stichtingen reizen om hierbij te zijn. Ook vanuit Nederland verwachten we dat er één of meer (landelijke) reisinitiatieven komen. Kies een groep die bij je past, volg de voorbereidingsweekenden (voor de thuisblijvers wordt er weer een WJD@Home georganiseerd) en bereid je voor op deze onvergetelijke reis die je diep in je hart zal raken.

Om daar alvast een begin mee te maken, delen we hier het nieuwe logo en de officiële social media links. Enjoy!

“Op 16 oktober 2020 was het eindelijk zo ver, het nieuwe logo van de WJD werd onthuld,” aldus pastor Mauricio Meneses die er als eerste bij was op Facebook om het logo te delen. Hij was de laatste editie in Panama mee als begeleider en toen nog onze jongerenwerker. Ook hij is super enthousiast.

Het logo bestaat uit de twee vaste kernelementen van de Wereldjongerendagen sinds de allereerste editie: het pelgrimskruis en de H. Maagd Maria. Uitleg over het logo staat op de officiële website van de WJD 2023.

De voorbereidingen voor de Wereldjongerendagen in Lissabon zijn al volop in gang. Elke 23ste van de maand zal er een nieuwe ‘lancering’ zijn met meer informatie, activiteiten of initiatieven. Wil je alvast een idee krijgen van wat je te wachten staat? Kijk dan hier het promo filmpje:

Links:

  • Officiële website: www.lisboa2023.org/en/
  • Officiële facebook: World Youth Day @worldyouthday
  • Officiële instagram: Lisboa2023_en (World youth Day #WYD #Lisboa2023) (Deze pagina is in meerdere talen beschikbaar: gewoon de taal die je wilt achter de underscore zetten.)